Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2014

unessani
3891 e5f1 500
Reposted fromkjuik kjuik viazabka zabka
3604 bb3a
Reposted fromapm35 apm35 viaserowa serowa
unessani
9633 4542
Reposted fromintrigante intrigante viaserowa serowa
unessani
never give up!
Reposted frommajkey majkey viaserowa serowa
unessani
Istnieje na świecie tylko jeden człowiek, którego naprawdę pokochasz, reszta to tylko zauroczenia i życiowe błędy.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaserowa serowa
unessani
3267 bc19
Reposted fromcakala cakala viamagdini magdini
unessani
9226 9526
Reposted frompepperpot pepperpot viadoris doris
unessani
7492 f473
Reposted fromluny luny viacecilia cecilia
unessani
"Przebywać z Tobą to tak naprawdę najlepsza frajda w życiu."
— J. Żulczyk "Zrób Mi Jakąś Krzywdę"
unessani
Całowanie osoby, którą kochasz, jest niesamowite
— Umi no Misaki
unessani
1077 3b57 500
Reposted fromklodia klodia viadoris doris
unessani
unessani
8200 105e
Reposted fromorchila orchila viacecilia cecilia
4627 a459 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaMezame Mezame
unessani
6966 82ff
Reposted fromiamstrong iamstrong viasimplething simplething
unessani
5976 b85a
Reposted fromsimplething simplething
0136 45f8 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viasimplething simplething
unessani
4983 9222
Reposted fromsimplething simplething
unessani
7447 b959
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viasimplething simplething
unessani
Bo najważniejsze jest to by mieć taką osobę, której możesz powiedzieć wszystko. Nie boisz się o jej reakcję, po prostu mówisz.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianadzienie nadzienie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl